• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Drwal – operator pilarek spalinowych

Drwal – operator pilarek spalinowych jest kursem przeznaczonym dla kandydatów, którzy chcą nabyć i opanować umiejętności z zakresu:

  • zasad działania pilarki spalinowej, jej obsługi i konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania,
  • technik pracy pilarką spalinową.

Szczegółowe cele szkolenia:

  • Nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie: Zasad działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania.
  • Kursanci powinni samodzielnie określić przyczyny oraz skutki powstających w trakcie pracy pilarką uszkodzeń oraz samodzielnie usunąć w warunkach terenowych proste awarie.
  • Techniki ścinki drzew wraz z elementami ergonomii.
  • Na tej podstawie kursanci powinni samodzielnie określać zagrożenia występujące w trakcie ścinki drzew oraz podejmować decyzje w zakresie doboru techniki ścinki drzewa uwzględniając w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy.
  • Sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w trakcie procesu ścinki drzew.
  • Kursanci powinni samodzielnie dokonywać doboru sprzętu pomocniczego w zależności od techniki ścinki drzewa oraz zagrożeń wynikających z budowy drzewa, ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.
  • Technik wyrobu drewna wraz z elementami ergonomii. Na tej podstawie kursanci powinni samodzielnie określić zagrożenia występujące w trakcie okrzesywania i przerzynki drewna oraz podejmować decyzje uwzględniające ich minimalizację.

Wymagania wstępne dla kandydatów: w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które uzyskały zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnioną jednostkę służby zdrowia

Uzyskanie kwalifikacji:

Następuje w momencie pozytywnego zaliczenia egzaminu umożliwiającego ocenę poziomu opanowania wybranych zagadnień, złożonego z dwóch części, tj. teoretycznej i praktycznej.

Nie wykazanie przez kandydata w części teoretycznej wiedzy podstawowej skutkuje nie zaliczeniem tej części egzaminu oraz niedopuszczeniem do dalszego postępowania egzaminacyjnego.

W przypadku nie zaliczenia części praktycznej kandydat nie otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności zawartych w głównym celu szkolenia.