• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Kierowca – operator wózka jezdniowego

Szkolenie to kierowane jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień jako Kierowca – operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Podczas kursu omówiona jest również bezpieczna obsługa i wymiana butli

Elementy kursu

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczna nauka jazdy,
 • bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji wózków w różnych warunkach środowiskowych i technologicznych.

Warunki przyjęcia na kurs Kierowca – operator wózka jezdniowego:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończony 18 rok życia,
 • aktualne świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Cele ogólne:

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

 • przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 • niezbędnych umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym,

Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w transporcie wewnątrzzakładowym w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

 • przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad poruszania się po terenie zakładu,
 • opisywać budowę i zasady działania wózków różnych typów w zakresie pozwalającym na ich eksploatację,
 • samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe osprzętem wózka.