• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna w Kodeksie Pracy

Art. 2091. Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających
na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych
lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca.

Celem szkolenia jest przekazanie teorytycznycznych oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Cel szkolenia

Szkolenie zapewnia uczestnikom zaznajomienie się:

 • ze schematem zawiadomienia służb ratowniczych,
 • z udrażnianiem dróg oddechowych,
 • z zasadami prawidłowego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci,
 • z postępowaniem w sytuacji zatrzymania krążenia, oddechu,
 • ze środkami ochrony osobistej,
 • z postępowaniem w innych stanach zagrożenia życia (krwotoki, złamania, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzeniem kręgosłupa, poparzenie itp.)