• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia z ochrony przeciwpożarowej jest zaznajomienie się z:

 1. Zagrożeniami pożarowymi w miejscu pracy, przyczynami powstawania i rozszerzanie się pożaru.
 2. Zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarów.
 3. Zadaniami i obowiązkami pracowników w przypadku powstania pożaru.
 4. Ewakuacją mienia, drogami i środkami ewakuacji.
 5. Sprzętem, urządzeniami gaśniczymi i środkami gaśniczymi.
 6. Praktycznym użyciem sprzętu i urządzeń gaśniczych.

Ochrona przeciwpożarowa w Kodeksie Pracy

Art. 2091. Kodeksu Pracy:
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
 4. § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
  § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
  § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca.