• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Wózki elektryczne unoszące

Szkolenie to kierowane jest dla kierowców obsługujących wózki elektryczne unoszące, inaczej zwanymi wózkami jezdniowymi elektrycznymi (sterowanych z poziomu roboczego).

Zadania szkolenia:
Są one identyczne jak w kursie dla kierowców wózków jezdniowych z napędęm silnikowym z wyjątkiem, że do ćwiczeń stosujemy tylko jeden typ wózka – unoszący.

Warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • ukończony 18 rok życia,
  • aktualne świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Cele ogólne:

Szkolenie dla kierowców obsługujących wózki elektryczne unoszące ma na celu zapoznanie uczestników z:

  • wiedzą dotyczącą przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  • niezbędnych umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym,

Oczekiwane rezultaty szkolenia dla kierowców obsługujących wózki elektryczne unoszące:

Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w transporcie wewnątrzzakładowym w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

  • przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad poruszania się po terenie zakładu,
  • opisywać budowę i zasady działania wózków różnych typów w zakresie pozwalającym na ich eksploatację,
  • samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe osprzętem wózka.